Pædagogiske grundprincipper.

Skolen består af fire afdelinger.

Afd. A for elever med ASF-problematikker, samt koncentrations- og opmærksomhedsproblematikker.

Afd. B for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og K-team (kommunikations-videns-team) med de af vores elever som har kognitive og kommunikative vanskeligheder.

Afd. H og AS for elever med socio- emotionelle vanskeligheder.

 

Pædagogisk tilgang.

Skolens pædagogik tager afsæt i en anerkendende tilgang og individuelt tilrettelagt undervisning:

 • Alle elever er forskellige – med forskellige ressourcer og vanskeligheder.
 • Ud fra viden om handicapforståelse, specialpædagogiske metoder og redskaber samt personalets gode, solide praksiskendskab tilrettelægges det bedst egnede undervisningstilbud for den enkelte elev.
 • Lærere og pædagoger arbejder sammen om at skabe et læringsrum, der fremmer elevens udvikling og trivsel både fagligt og socialt.

 

Pædagogiske metoder og tilrettelæggelse.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Undervisning på små, overskuelige hold.
 • Teorierne om de mange intelligenser og forskellige måder at lære på.
 • Fag differentieret til den enkelte elevs faglige og opmærksomhedsmæssige niveau, elevens styrkesider og tillempede krav til det, der er vanskeligt.
 • Vekslen mellem boglige og praktiske aktiviteter med indlagte pauser af kort eller længere varighed, så sammenhængen mellem teori og praksis øger elevens forståelse og indsigt.
 • Visuelle støttesystemer, der understøtter struktur og skaber forudsigelighed.
 • Udefrakommende forstyrrelser og afledelighed minimeres ved hjælp af f.eks. afskærmning, høretelefoner  o.a.
 • Social kognitiv træning, hvor eleven øver sig i sociale strategier til at omgås andre med fokus på at højne elevens trivsel, udvikling og sociale selvhjulpenhed.
 • Stor opmærksomhed på elevens selvværd og trivsel ved ofte at gøre hver enkelt elev opmærksom på egen fremgang såvel det fagligt som socialt.

 

Skole-/hjemsamarbejdet

Samarbejdet mellem forældre og skole er af afgørende betydning. Et åbent og tillidsfuldt samarbejde er en vigtig forudsætning for, at skolens pædagogiske arbejde med eleverne lykkes.

Skole-/hjemsamarbejdet bygger derfor på flg. grundholdninger:

 • Forældre vil deres børn det bedste.
 • Det er skolens og forældrenes fælles ansvar at samarbejdet fungerer.
 • Samarbejdet skal bygge på ligeværdighed.
 • Samarbejdet skal bygge på, at der gennem dialog opnås en fælles forståelse.
 • Fokus på elevens og forældrenes styrkesider.