På Kløver-Skolen er der ansat 2 fysioterapeuter, som er tilknyttet de elever, der har et særligt behov for at få styrket deres motorik og/eller deres sansesystem.

Der foretages en vurdering af, om der skal tilbydes et træningsforløb eller om der primært er behov for råd og vejledning. Der er et særligt fokus på børnehaveklassebørnene og de yngste elever, hvor en individuel undersøgelse danner grundlag for valg af intervention. Det pædagogiske personale kan henvende sig vedr. elever på alle klassetrin.

Fysioterapeuterne understøtter elevernes muligheder for at indgå i undervisningen, at fungere i klassen og at deltage i skolens mangeartede aktiviteter. Fysioterapeuterne bidrager til, at eleverne får en oplevelse af mestring i forbindelse med aktiviteter og bevægelse. Der arbejdes med elevernes motivation og at udvikle deres selvstændighed og selvhjulpenhed. Aktiviteterne tilpasses den enkelte elev med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone og den enkeltes behov for faste rammer, forudsigelighed og struktur. Der tilbydes individuel træning eller træning på små hold. Træningen kan dels foregå i terapien, dels i klassen eller på skolen i øvrigt.

Vi vejleder elever og det pædagogiske personale med henblik på implementering af tiltag og aktiviteter. Fysioterapeuterne medvirker desuden også i vurdering af behovet for valg af skolemøbler samt indstilling af disse.

Der er et tæt samarbejde med det øvrige pædagogiske personale omkring eleverne, og forældresamarbejdet vægtes højt. Desuden samarbejder fysioterapeuterne tværfagligt uden for skolen med relevante samarbejdspartnere i kommunen og i sygehusvæsenet.

Vederlagsfri fysioterapi og anden behandling varetages på klinikker udenfor skoleregi. Almen genoptræning foregår på Sundhedscentret mens specialiseret genoptræning varetages på sygehuset.